Angleščina - TJA

Angleščina v 1. triletju

V 1. razredu je pouk angleščine organiziran kot neobvezen izbirni predmet, kar pomeni, da ga obiskujejo tisti učenci, ki so se zanj odločili. Predmetu sta  namenjeni 2 šolski uri na teden. Učenci 2. razreda imajo angleški jezik v okviru rednega pouka, 2. šolski uri tedesnko, učencem 3. razreda pa je ponujena v obliki interesne dejavnosti. Prve izkušnje pridobivajo z opazovanjem, poslušanjem, petjem, igro, govorjenjem in gibalnimi aktivnostmi, kar kasneje nadgradijo tudi z zapisovanjem in branjem. Na tej stopnji (še) ni glavni cilj aktivno pridobivanje znanja, ampak je enako pomembno, da je za otroke prvo srečanje s tujim jezikom prijetna, zabavna in zanimiva izkušnja, ki jih hkrati sprosti in animira. Le-to je dober temelj za kasnejše sistematično usvajanje jezika.

Angleščina v 2. in 3. triletju

Pri pouku angleščine od 4. do 9. razreda bodo obravnavane vsebine, ki poglabljajo in razširjajo medkulturno sporazumevalno zmožnost. Komunikacija poteka večinoma v angleškem jeziku, predvsem v tretjem triletju. Poleg redne učne snovi lahko učenci sodelujejo pri tekmovanju EPI Reading badge oziroma angleški bralni znački in Bookworms spletnem bralnem tekmovanju v angleščini. Učencem od 5. do 9. razreda so v pomoč naše spletne učilnice. Za nadarjene in ljubitelje angleščine je na voljo dodatni pouk. V 8. in 9. razredu je pouk organiziran v obliki heterogenih skupin (zunanja diferenciacija), sicer pa se od 1. do 9. razreda izvaja tudi notranja diferenciacija.

Naši učenci lahko sodelujejo na tekmovanjih iz angleščine v sedmem, osmem in devetem razredu.

Več informacij o tekmovanjih in pouku pri TJA najdete v spletnih učilnicah.